Fundacja Art-Hist-Arch powstała w 2021 r. Obszar jej działalności obejmuje całą Polskę. Szczególny nacisk został położony na badania regionalne obejmujące Ziemie Zachodnie
i Północne (Prusy, Śląsk, Ziemia Lubuska i Pomorze).


Do celów Fundacji należy:

I'll show you how

1

Wspieranie oraz prowadzenie działalności naukowej, badawczej, popularnonaukowej i wydawniczej w Polsce i na świecie w celu rozwoju dziedzin wiedzy związanych z:

 • historią
 • historią sztuki
 • architekturą krajobrazu
 • krajobrazem kulturowym
 • ochroną zabytków
 • architekturą
 • urbanistyką
 • budownictwem
 • archeologią
 • socjologią kultury
 • kulturoznawstwem
 • turystyką

2

Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa fundacji, wyższych uczelni, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, jak również przedstawicieli biznesu, nauki, kultury i przemysłu

3

Prowadzenie działalności na rzecz ochrony: dóbr kultury, krajobrazu kulturowego i dziedzictwa niematerialnego oraz promowanie pozytywnych wzorców i standardów postępowania w odniesieniu do obiektów zabytkowych

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

1

Wydawania i sprzedaży książek

2

Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

3

Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów

4

Działalności fotograficznej

5

Działalności w zakresie architektury

6

Prowadzenia szkoleń i warsztatów

Fundacja Art-Hist-Arch

Skontaktuj się z nami:

Fundacja Art-Hist-Arch 
ul. Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk

0048 607 164 559
fundacja@faha.pl

Social media